18 Jun

Kva skal til for at du startar ei vekstbedrift med ti tilsette og gode vekstambisjonar?

Aurlandsvangen

«Kva skal til for at du startar ei vekstbedrift med ti tilsette og gode vekstambisjonar?» Dette var draumespørsmålet Halvor Gregusson i Rocketfarm ynskte seg frå sentrale personar i Sogn og Fjordane den 12. mars! Dette representerer kjernen i både utfordringar og muligheter for fylket vårt når vi oppsummerer diskusjonen rundt Draumelyftet i Sogn og Fjordane.

Av   Halvor Flatland, direktør i Innovasjon Noreg i Sogn og Fjordane

Innovasjon Norge gjennomførte Draumelyfte 12. mars 2015 med Halvor Gregusson, Anne Mette Hjelle og Olav Hjelle i panelet. I salen hadde vi med oss 20 personar og saman med desse brukte vi to timar på å diskutere kva utfordringar og ikkje minst muligheter vi ser for Sogn og Fjordane fram imot 2013.

Folketalsutvikling står stadig på agendaen i Sogn og Fjordane og er definert som utfordring nr 1 i Verdiskapingsplanen for fylket. Og folk er viktig – for å kunne tilby gode tenester, for å ugjere ein tilstrekkeleg stor marknad, for å vere ein attraktiv region for både besøkande, bedrifter og innbyggarar!

«Vi treng fleire kloke hovud og flinke hender» var eit av punkta Olav Hjelle vektla då han skulle peike på utfordringane Sogn og Fjordane står overfor. Vi har mange kloke hovud og flinke hender, problemet er at dei ikkje vert utfordra / nytta nok / rett. Vi kan alltids ynskje oss fleire men det hjelp lite dersom dei ikkje blir nytta eller ikkje vil bidra. Fleire kloke hovud og flinke hender er ikkje det same som fleire arbeidsplassar.

Og med få folk i eit lite fylke der brorparten av bedriftene er små eller mellomstore er samarbeid og gode utviklingsmiljø sentrale nøkkelord for å lukkast i stadig tøffare marknadar rundt om i verda.

Vassholstrategien Read More

17 Jun

Offshore Wind och dess möjligheter i Östersjöregionen

Wind turbines farm in sea near Denmark (photo: Svetlana Tebenkova)

Nordic Trade valde att genomföra en drömmelyft aktivitet kopplat till ämnet Offshore Wind och dess möjligheter i Östersjöregionen.

Av avdelingsleder Tina Norlander, Innovasjon Norge, Stockholm

Eventet hölls den 13 mars dagarna efter den internationella EWEA konferensen i Danmark. Genomförandet hade formatet av ett informellt rundabordsamtal med deltagare såväl på kontoret i Oslo samt genom video från övriga Norden kontor.

Nedan följer de viktigaste frågorna som diskuterades samt uppsummering av de förslag på möjliga initiativ att ta framöver.

1. Vad är nuläget för offshore wind, gett den internationella ekonomin och globala/lokala utmaningar.

• Offshore är en liten industri som inte haft lika stark tillväxt som förväntade några år sedan. Det är fortfarande en omogen industri. Faktorer som kan förklara detta är att det är fortsatt är osäkerhet internationellt runt det regulatoriska.

• Norge har en liten del av denna lilla kaka, men målsättningen från branschen är att Norge ska ta en större del av del av denna lilla kaka. Nackdelen idag är att Norge saknar en hemmamarknad och att branschen domineras av små aktörer och avsaknad av de stora Norska aktörerna. Utan dessa stora aktörer är det svårt att bygga en ny växtkraftig industri.

• Det sjunkande oljepriset kan ev möjliggöra att resurser inom Olje/Maritime sektorn dras mer mot Offshore industrin och ser på denna sektor som möjlig avnämnare för sin kompetens och lösningar. Dock ännu inte tillräcklig brännplatta för de stora aktörerna ska skifta fokus.

Read More

17 Jun

Drømmeløft verden rundt

Bodil Palma på Møre (foto: Håvar Risnes)

Nærings- og samfunnsaktører fra Stavanger i sør til Alta i nord har tatt del i oppsummeringen av Drømmeløft-mobiliseringen og Innovasjon Norges anbefalinger, til den omstillingen som næringslivet nå må gjennom.

Innovasjonstalen og Drømmeløftet blir også markert i en rekke av de utenlandske markedene der Innovasjon Norges har kontor.

Nesten simultant ble Innovasjonstalen og Drømmeløft-rapporten presentert regionalt i inn- og utland i regi av Innovasjon Norges regionskontor.

Innenlands er det gjennomført i alt elleve regionale arrangement, henholdsvis i Alta, Bergen, Bodø, Florø, Hamar, Sarpsborg, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Ålesund.

I tillegg vil utlandskontorene gjennomføre tilsvarende arrangement i de viktigste markedene.

Les hele artikkelen på innovasjonnorge.no!

(Foto:  Bodil Palma Hollingsæter på Møre-arrangementet. Fotograf: Håvar Risnes)

08 Jun

Et drømmeløft i Moskva

Engasjerte diskusjoner preget drømmeløfte arrangementet i Moskva onsdag 15. april. Vert var Ambassadør Leidulv Namtvedt (i midten/rødt slips). Foto: Innovasjon Norge

Her er et eksempel på hvordan Innovasjon Norges utekontorer engasjerte norske bedrifter i Drømmeløftet. I Moskva delte representanter for Aker Solutions, Eurasiadrilling, Thrane Teknikk, DNV GL, AEB, FMC, Statoil og Telenor tanker om muligheter og utfordringer på det russiske markedet.

Av regionsdirektør Rolf Petter Almklov, Innovasjon Norge

Innovasjon Norge og ambassaden inviterte representanter for norsk næringsliv i Moskva til ambassaden onsdag 15. april for å diskutere hvordan Innovasjon Norge og norske myndigheter best kan tilrettelegge for et livskraftig næringsliv i fremtiden.

Til sammen deltok 7 representanter for større og mindre norske foretak med et fast tilhold i Russland. Næringslivsrepresentantene ble oppfordret til å komme med innspill og forslag både til tiltak rettet mot Russland spesielt, og norsk næringspolitikk generelt. Under gjengis et sammendrag av forslag og betraktninger som kom fram under møtet.

Forslag til tiltak for norsk næringsfremme i Russland

Praktisk tilrettelegging og konsentrering om små og mellomstore bedrifter

Det ble påpekt at støtten fra norske myndigheter er av størst betydning for små og mellomstore bedrifter. Det russiske markedet er vanskelig å etablere seg i som liten og uerfaren bedrift blant annet på grunn av språkvansker, byråkrati og korrupsjon.

Read More

01 Jun

The Dream Commitment on Internationalization

World flags (photo: 123ArtistImages)

The Dream Commitment meetings on internationalization generated a large number of interesting observation and policy proposals.

By Per Koch, Innovation Norway  

Innovation Norway’s offices abroad were responsible for many of the events, often arranged in collaboration with the relevant Norwegian embassies or consulates.

The need for internationalization

Internationalization was one of the most important topics discussed. This especially applies to the presence of Norwegian companies abroad. Norway, with its five million inhabitants, has a very small home market, which historically has led to a strong global orientation of important parts of the business sector.

Right now the falling oil and gas prices have caused a renewed interest in international expansion. Some of the income and tax revenue generated by exports of petroleum will have to be replaced by other goods and services.

Norwegian industrial clusters are dependent on an efficient flow of technology and competences from abroad, to ensure that the relevant companies are to stay innovative and competitive both on the national and the regional arena.

Companies that focus on the home market learn through interaction with companies that are active internationally. Norwegian companies with a presence abroad may serve as conduits for this type of knowledge dissemination (as may foreign companies with offices in Norway).

Read More

01 Jun

Moonwalk on global challenges

Astronaut Footprint on the Moon Apollo 11 Mission July 20, 1969 (Purestock)

Kenneth Winter of Moonwalk has sent Innovation Norway a short presentation with proposals on how Norwegian industry might target global challenges.

To the question » How might we inspire a nation about global
problems looking for Norwegian solutions?», Moonwalk replies that
we should identify the «unfair advantages» of Norway:

«[This process] Ends in clearly defined Missions where ‘1 Billion+ people’ problems would benefit from World Class competence from Norway.»

If you can solve a global problem, you have a world market waiting for you.

You can download the presentation here: 7-THINGS-Moonwalk-Drommeloftet

See also: Moonwalk on the Dream Commitment

Norway: Beyond Oil and Gas

Moonwalk has also published a video from its own Dream Commitment event  on March 24 2015, which took place in Innovation Norway’s building in downtown Oslo.

Keynote speakers included Jan Grønbech (Country Director, Google Norway), Kenneth Winther (CEO, Moonwalk), Morten Holthe (Moonwalk Tomorrow Astronaut), Daniela Tomova (Moonwalk Tomorrow Astronaut), and Bård Stranheim (Director Entrepreneurs & Startups at Innovation Norway).

%d bloggere liker dette: