31 May

Innspill til en ny retning for Norge

Ung jente som superhelt

Norge står overfor store utfordringer og nye muligheter. Innovasjon Norge presenterer forslag til politikk for norsk omstilling i ny rapport.

Av spesialrådgiver Per Koch, Innovasjon Norge

I fjor arrangerte Innovasjon Norge Drømmeløftet, en nasjonal brainstorming om innovasjon og omstilling i møte med store utfordringer. I fjorårets Drømmeløfts-rapport presenterte vi hva de over 3500 deltakerne hadde snakket om.

Siden da har Innovasjon Norge brukt det vi lærte fra de som var med til å få frem konkrete forslag til hva både Norge og Innovasjon Norge kan gjøre for å bringe landet fra særstilling, gjennom omstilling, til en ny bærekraftig særstilling.

Rapporten inneholder:

 • En presentasjon av den bestillingen verden har gitt oss, basert på de globale utfordringene
 • En drøfting av Norges spesielle utfordring — fallende inntekter fra Nordsjøen — og hva som må til for at vi skal kunne erstatte den tapte eksporten
 • En drøfting av tverrgående drivere for innovasjon, herunder digitalisering og bærekraft
 • En identifisering av seks mulighetsområder for norsk omstilling, basert på innspill fra Drømmeløfts-prosessen
 • Innovasjon Norges oppsummering og egne anbefalinger basert på det vi lærte gjennom Drømmeløftet
 • En presentasjon av hva Innovasjon Norge gjør og vil gjøre for å bidra til omstilling

Last ned rapporten, Innspill til en ny retning, Drømmeløftet 2016, her! (PDF)

Ung jente som superhelt

Foto: Choreograf/Thinkstock

31 May

Drømmeløft for flyktninger

Flyktninger på seminar i Innovasjon Norge

Av spesialrådgiver Per Koch, Innovasjon Norge

6. mai 2016 arrangerte Frelsesarmeen, tenketanken Skaperkraft, nettverket Guts to Change og Innovasjon Norge et Drømmeløft-seminar for flyktninger. Vi ville høre flyktningenes egne ideer om hvordan de kan bidra til utviklingen av norsk økonomi og samfunn.

27 flyktninger, fra Syria, Afghanistan, Iran, Irak og Uganda, og bosatt på Frelsesarmeens akuttmottak på Teisen, brainstormet om arbeid, entreprenørskap, samarbeid med lokalbefolkningen, utdanning og mye mer.

Skaperkraft har nå publisert en rapport fra seminaret. De påpeker blant annet at kompetansen blant de fremmøte var svært mangfoldig. En av flyktningene var i gang med en doktorgrad, noen var utdannet lærere, en var mekaniker, en var ekspert på mobiltelefoni, noen hadde startet på en utdanning innen IT og teknologi, andre hadde flere års økonomiutdanning, en hadde tatt en bachelorgrad i teatervitenskap osv.

En av deltakerne foreslo konkret å etablere en egen nettside hvor asylsøkere med ulike type kompetanse kunne kobles mot bedrifter, mentorer og andre som kan gi jobb eller nettverk. Dette ble også fulgt opp av Guts to Change som hadde seminar på Stortinget den 9. mai.

Rapporten identifiserer fire anbefalinger med bakgrunn i debatten:

 1. Innføre en ny ordning hvor alle flyktninger som ankommer Norge og som bosettes i mottak enkeltckan få delta i frivillig arbeid i sitt nye lokalsamfunn. Ansvar for oppfølging bør ulike frivillige organisasjoner har, sammen med mottaksmyndighetene.
 2.  Etablere en plattform hvor man lett kan pitche nye gründerideer, gjerne under fanen til Innovasjon Norge
 3. Få på plass et utvidet mentorprogram, hvor alle yrkesgrupper er inkludert. “Det er ikke bare gründere og ledere som trenger mentorer, men også bilmekanikere og lærere.”
 4. Etablere flere møteplasser mellom flyktninger og nordmenn for å raskere  å på plass nødvendige nettverk.

Skaperkraft har mer om seminaret.

Rapporten kan lastes ned her!

Foto: Per Koch

11 May

The Dream Commitment 2.0

girl in an Superman's costume

This summer Innovation Norway will present  ideas and proposals based on  the so-called Dream Commitment process («Drømmeløftet»), through the Innovation Speech, Arendalsuka and several new reports.

[Norsk versjon her!]

In 2015 Innovation Norway and its many partners arranged 84 different events, seminars and conferences all over Norway and  attached to our offices abroad.

We called this the Dream Commitment, a national brainstorming where the participants identified challenges and possibilities for Norwegian industry, and where we brought forth ideas regarding Norway’s journey from a unique industrial structure, through a transformation process to a new unique position.

We have made use of  this input as a basis for our own analytical work.

Innovation Norway  is the innovation policy adviser of its owners. We are to give advice on how we can develop instruments and target policies in such a way that we through the development of sustainable Norwegian businesses achieve growth and welfare.

We have now combined the input we got through the Dream Commitment  with our own analytical work and the one of others. We have used this material to develop our own narrative on challenges and opportunities, and — not least — in order to present concrete political advice on where to go now.

This work has, for instance, been used in the work on our new strategy, which will be published later this year.

On May 31, we present the Innovation Speech 2016 (Innovasjonstalen 2016) together with the Research Council of Norway and SIVA at a special event in Oslo. We have made use of this material when preparing our part of that speech.

The same day we will also publish the first in a series of report on the use of innovation as a tool to develop a re-calibrated industrial structure that can compensate for the fall in oil revenue, and businesses that can conquer new markets in areas where the world is looking for new solutions.

Innovation Norway has identifies six so-called opportunity areas where the needs of the world meets Norwegian competences:

 • Clean Energy
 • Ocean Space
 • Bio-economy
 • Tourism and creative industry
 • Health and welfare
 • Smart societies

The first report will be a crosscutting document which presents some of the most important observation and policy proposals. Next we will publish, one by one, a report for each of the six opportunity areas, all the way up till Arendalsuka in August.

In Arendal we are responsible for several events that will follow up on the Dream Commitment.

Per M. Koch

Read also the reflections made by CEO Anita Kron Traaseth and the chairman of the board, Per Otto Dyb, in the recently published annual report for 2015. They look at some of the messages we want to convey.

Photo: Choreograph

superhero

10 May

Drømmeløftet 2.0

Young supergirl.

I sommer presenterer Innovasjon Norge sin bruk av materialet fra den brede Drømmeløfts-prosessen, gjennom innovasjonstalen, Arendals-uka og flere nye Drømmeløfts-rapporter.

[English translation here!]

I 2015 arrangerte Innovasjon Norge og våre mange partnere 84 ulike møter, seminarer og konferanser over hele landet og i tilknytning til våre kontorer i utlandet.

Vi kalte det Drømmeløftet, en nasjonal brainstorming der vi sammen identifiserte utfordringer og muligheter for norsk næringsliv og der vi fikk frem ideer om Norges vei fra særstilling via omstilling til en ny særstilling.

Siden den gang har har vi brukt de innspillene vi fikk i vårt eget analytiske arbeid.

Innovasjon Norge er eiernes innovasjonspolitiske rådgiver. Vi skal komme med råd om hvordan vi kan innrette virkemidlene og politikken på en slik måte at vi ved gjennom et bærekraftig norsk næringsliv sikrer vekst og velferd.

Vi har nå kombinert innspillene vi fikk gjennom Drømmeløftet med eget og annet analytisk arbeid, og brukt dette rike materialet til å utvikle vår fortelling om utfordringer og muligheter og — ikke minst– for å utvikle konkrete politiske råd om hvor man kan eller bør gå.

Dette arbeidet har blant annet ligget til grunn for utarbeidelsen av vår nye strategi, som legges frem senere i år.

Den 31. mai presenterer vi Innovasjonstalen 2016 på et arrangement vi arrangerer sammen med Norges forskningsråd og SIVA. Vi har gjort bruk av dette materialet i vårt arbeid  med talen.

Samme dag vil vi også legge frem første rapport i en serie med rapporter om bruk av innovasjon som et verktøy for å sikre Norge et næringsliv som kan kompensere for tapte oljeinntekter og som kan erobre markeder på områder der verden trenger nye løsninger.

Innovasjon Norge har identifisert seks såkalte mulighetsområder der verdens behov kan møte norsk kompetanse:

 • Ren energi
 • Havrommet
 • Bioøkonomien
 • Reiseliv og kreativ næring
 • Helse og velferd
 • Smarte samfunn

Den første rapporten blir en tverrgående rapport som presenterer noen av de viktigste observasjonene og rådene. Deretter kommer det en rapport for hvert av de seks områdene. Rapportene vil bli publisert en for en frem mot Arendalsuka i august.

På Arendalsuka vil vi også ha flere arrangementer som følger opp Drømmeløftet.

Per M. Koch

Les også administrerende direktør Anita Krohn Traaseth og styreleder Per Otto Dybs refleksjoner i Innovasjon Norges siste årsrapport. De reflekterer noen av de budskapene Innovasjon Norge ønsker å kommunisere i dag.

Foto: Choreograph

superhero

%d bloggere liker dette: