05 Jul

Ny Drømmeløfts-rapport om bioøkonomien

Den nye Drømmeløfts-rapporten om bioøkonomien legger vekt på økt foredling av råvarer, nye forretningsmodeller, utnyttelse av «nye» råvarer, restråstoff og matavfall og behovet for en mer strategisk koordinering på tvers av politikk-områder.

Gjennom Drømmeløfts-prosessen har Innovasjon Norge fått en rekke innspill fra næringsliv og samfunnsliv om hvor Norge bør gå for å sikre en bærekraftig omstilling av økonomien, etter hvert som olje og gass får mindre betydning for verdiskaping og eksport.

På noen områder krysser norsk kompetanse globale utfordringer og nye markeder. Gjennom Drømmeløftet er det identifisert seks slike områder, hvorav bioøkonomien er ett.

Innovasjon Norge legger nå frem en egen rapport om utfordringer og muligheter innenfor bioøkonomien.  Rapporten tar for seg vekst og verdiskaping basert på fornybare biologiske ressurser og favner sentrale verdikjeder knyttet til produksjon av blant annet mat, fôr, klær, materialer, kjemikalier og bioenergi.

Rapporten følger opp den første bioøkonomi-rapporten fra 2015 og regjeringens nasjonale strategi for bioøkonomien. Sentrale mål i bioøkonomistrategien er behovet for å å øke verdiskaping og sysselsetting i et grønt skifte, å redusere klimagassutslipp og  å sikre en mer effektiv og bærekraftig ressursutnyttelse.

Read More

%d bloggere liker dette: