23 Nov

Innovasjon Norge legger frem rapport om ren energi i det grønne skiftet

Den nye Drømmeløfts-rapporten fra Innovasjon Norge presenterer norsk næringslivs muligheter innenfor produksjon og bruk av ren energi og gir råd om hvordan Norge kan erobre globale markeder på dette området.

Forside med bilde av barn og vindmøller

Den nye rapporten om mulighetsområdet ren energi.

Rapporten kan lastes ned her! (PDF)

Her er noen av anbefalingene fra rapporten:

Rapporten presenterer en visjon om et Norge der nesten alt energiforbruk er basert på ren elektrisitet.

Alt bør drives av ren norsk strøm. Det gjelder også transportsektoren. Etter 2023 bør kun nye biler med nullutslipp tillates solgt i Norge. Vi trenger flere elektriske ferger og skip i norske fjorder og norske farvann.

Norge må være attraktivt for utenlandske selskaper både når det gjelder kjøp av varer og tjenester og investeringer i norsk næringsliv.

Virkemiddelapparatet må hjelpe flere norske bedrifter ut i verden, slik at de kan få brynet seg i konkurransen, finne ny kunnskap og vinne nye markeder. Verden bør  bli et «hjemmemarked» for norsk teknologi- og tjenesteleverandører.

I rapporten understrekes det at det offentlige må gå foran som en krevende bruker og en krevende lovgiver. Slik kan det offentlige være med på å stimulere til innovasjon i norsk næringsliv. For eksempel kan man allerede nå stille krav om at alle nye offentlige bygg skal være nullutslippsbygg.

I rapporten argumenteres det også for at Norge bør bruke mye av vannkraften til bærekraftig industriproduksjon hjemme, fremfor å eksportere mer av den til utlandet.

Du finner alle Innovasjon Norges innovasjonspolitiske anbefalinger for mulighetsområdet ren energi i del 5 av rapporten.

 

17 Jun

Offshore Wind och dess möjligheter i Östersjöregionen

Wind turbines farm in sea near Denmark (photo: Svetlana Tebenkova)

Nordic Trade valde att genomföra en drömmelyft aktivitet kopplat till ämnet Offshore Wind och dess möjligheter i Östersjöregionen.

Av avdelingsleder Tina Norlander, Innovasjon Norge, Stockholm

Eventet hölls den 13 mars dagarna efter den internationella EWEA konferensen i Danmark. Genomförandet hade formatet av ett informellt rundabordsamtal med deltagare såväl på kontoret i Oslo samt genom video från övriga Norden kontor.

Nedan följer de viktigaste frågorna som diskuterades samt uppsummering av de förslag på möjliga initiativ att ta framöver.

1. Vad är nuläget för offshore wind, gett den internationella ekonomin och globala/lokala utmaningar.

• Offshore är en liten industri som inte haft lika stark tillväxt som förväntade några år sedan. Det är fortfarande en omogen industri. Faktorer som kan förklara detta är att det är fortsatt är osäkerhet internationellt runt det regulatoriska.

• Norge har en liten del av denna lilla kaka, men målsättningen från branschen är att Norge ska ta en större del av del av denna lilla kaka. Nackdelen idag är att Norge saknar en hemmamarknad och att branschen domineras av små aktörer och avsaknad av de stora Norska aktörerna. Utan dessa stora aktörer är det svårt att bygga en ny växtkraftig industri.

• Det sjunkande oljepriset kan ev möjliggöra att resurser inom Olje/Maritime sektorn dras mer mot Offshore industrin och ser på denna sektor som möjlig avnämnare för sin kompetens och lösningar. Dock ännu inte tillräcklig brännplatta för de stora aktörerna ska skifta fokus.

Read More

21 May

Innovasjon for fornybar energi – Norges muligheter

Norske vindmøller (foto: Lars-Ove Lund)

I et drøftingsnotat til Drømmeløftet identifiserer spesialrådgiver Tor Muhlbradt i Innovasjon Norge en rekke utfordringer knyttet til utviklingen av den norske næringen for fornybar energi:

  • Elsertifikatene fremmer investeringer i kjent teknologi og de mest kostnadseffektive løsningene for fornybar energi, som er vannkraft og vind i Norge.
  • Manglende norsk hjemmemarked for nye løsninger
  • Forventet kraftoverskudd fram til 2020-2025
  • Leverandørene trenger et hjemmemarked for å vise at man kan, og ha referanseprosjekter.
  • Leverandørene går inn og ut av fornybar markedet, avhengig av aktiviteten innen olje og gass som har mye høyere betalingsevne
  • Mange av Norges viktigste handelspartnere har eller ønsker å bygge opp en stor leverandørindustri, og nasjonale kraftselskaper foretrekker sine nasjonale leverandører
  • For å få effekt av AMS, utbredelse av små fornybare energianlegg i hjem eller industri, eller lagringssystemer for energi må myndighetene lage mekanismer hvor dette kan lønnsomt kobles til det større kraftsystemet. I dag er ikke disse mekanismene tilstede.
  • Mangel på venturekapital. Årsaken er dårlig suksess med fornybare prosjekter, høye investeringer, høy politisk risiko og langt fram til kommersialisering (ofte 10 år fra ide til første referanseanlegg)
  • Norge bruker mye penger på å utvikle teknologi, men lite på kommersialisering og ta løsningene ut i verden

Notatet inneholder en drøfting av nåsituasjonen for næringen; det ser på systemssvikt og manglende sammenheng i politikken og kommer med forslag til tiltak.

Last ned: Drømmeløftet fornybar energi

21 May

NITO: «Drømmeløft kan redde ingeniører i oljenæringen»

NITOs president Trond Markussen (foto: NITO)

I et oppslag på organisasjonens hjemmesider skriver Norges teknologi- og ingeniørorganisasjon at Drømmeløftet gir Norge en anledning til å tenke utradisjonelt om olje og gassnæringen.

«- Hvordan bevare den norske teknologiske spisskompetansen, hvordan sikre teknologiske og klimamessige løft i næringen, samt bevare, videreutvikle og skape nye arbeidsplasser? Drømmeløftet kan gi svaret, sier NITOs president Trond Markussen.»

Forfatteren, Jo Michael, påpeker at norske myndigheter må våge å ta utradisjonelle virkemidler i bruk:

«Bondevik-regjeringen tok et grep i 1999 da oljeprisen var lav, ved å sette av midler til prosjektrettet teknologiutvikling i petroleumssektoren.

– Dagens regjering bør gjøre noe lignende for å opprettholde viktig kompetanse og konkurransekraft i norsk industri. NITO ser for seg at Innovasjon Norge kan være en sentral bidragsyter her, med sin lange erfaring med innovasjon og lokal tilstedeværelse, sier Markussen.»

NITO oppfordrer regjeringen til å starte et prosjekt for innovasjon i olje- og gassnæringen, for å sikre at beholder spisskompetansen innen olje og gass, samt sikrer teknologisk utvikling som bidrar til mest klimavennlige løsninger.

Les hele artikkelen på NITO.no!

Foto: NITOs president Trond Markussen (foto fra NITO)

18 May

Fornybarnæringene frem mot 2050

Kraftmaster (foto: Svein Otto Jacobesen)

Norsk Klimastiftelse har mottatt skriftlige innspill fra representanter fra Bellona, StormGeo, NOBIO, SINTEF og CMR og sendt dem videre til Innovasjon Norge.

I innspillet skriver CMR blant annet at:

«Nullutslippsskipsfart bør behandles som en egen næring. Ved å stille krav til bruk av nullutslippsteknologi vil man kunne etablere et hjemmemarked. Dette vil igjen bidra til å bygge opp en nasjonal leverandørtjeneste som kan eksportere teknologi og tjenester.

Man må tenke verdiskapning i hele verdikjeden fra produksjon til forbruk: Read More

%d bloggere liker dette: