18 May

Hva må til for at universiteter kan bidra mer til næringsutvikling i Norge?

NMBU logo

NMBUs referat fra deres drømmeløfts-arrangement den 30. april inneholder en rekke anbefalinger til Innovasjon Norge.

På arrangementet deltok blant andre Mari Sundli Tveit, rektor (NMBU), Johan E. Hustad, prorektor for nyskaping (NTNU), Morten Dæhlen, dekan, matematisk – naturvitenskapelige fakultetet (UiO), Kenneth Ruud, prorektor, Norges arktiske universitetet (UiT), Per Ramvi, spesialrådgiver for innovasjon og nyskaping (UiS) og Reid Hole, dekan, fakultet for biovitenskap og akvakultur (UiN). Med andre ord: Mange av universitetene var representert.

I referatet vises det blant annet til følgende forslag:

  • Sats på studentene – en uutnyttet ressurs. Studenter og ferdige kandidater er Norges mest uutnyttede potensial for økt innovasjon. Innovasjon Norge må satse mer på denne gruppen. Styrk også samarbeidet mellom Innovasjon Norge og UH-institusjonene på utdanningssiden. Begrens økningen av forskningsmidler til institusjoner som ikke har ansvar for utdanning.
  • Finansiering – økt støtte til UH-institusjonenes kommersialiseringsaktiviteter og opprett en nasjonal pre-såkornordning. TTO- kontorer samt næringslivs- og/eller innovasjonsenheter trenger økonomiske muskler. Øk finansieringen til FORNY-ordningen i Forskningsrådet og opprett en nasjonal pre-såkornordning for å stimulere unge gründere og entreprenører til å satse på utvikling av nye produkter, løsninger og tjenester.
  • Utvikling av innovasjonsøkosystemet – en nødvendighet for økt innovasjon. Utvikling av innovasjonsøkosystemet i form av møteplasser mellom forskere, studenter og næringsliv, egne TTO-kontorer, innovasjonssentre, inkubatorer, kompetansemeglere, karriereresentre, ideverksteder mv. er nødvendig for at UH-institusjonene skal bidra til mer næringsutvikling. Innovasjon Norge og UH-sektoren bør finne fram til et knippe av tiltak som kan bidra til å videreutvikle systemet.

Les mer: NMBU referat med forslag til Innovasjon Norge

18 May

VRI Agder: Vi har en arbeidsmetode som vi synes fungerer – den vil vi dele

I dette innspillet presenterer VRI Agder en arbeidsmetode for samhandling mellom forskning, næringsliv og offentlige aktører som kan bidra til regional verdiskaping.

I dette innspillet presenterer VRI Agder en arbeidsmetode for samhandling mellom forskning, næringsliv og offentlige aktører som kan bidra til regional verdiskaping.

Sissel Strickert, prosjektkoordinator for VRI Agder, skriver:

«Vi har en arbeidsmetode som vi synes fungerer – den vil vi dele.

VRI Agder har siden 2007 arbeidet for å etablere koblinger mellom akademia og næringsliv. VRI er et fleksibelt og eksperimentelt FoU-program gjennom Forskningsrådet hvor regionen tilpasser mål og virkemidler utfra egne regionale utfordringer og muligheter.

Samhandling mellom forskning, det regionale næringsliv og regionale offentlige aktører er utgangspunkt for nyetablering og kraftfull verdiskaping i eksisterende regionale fortrinn.

I VRI Agder har samhandling mellom aktørene ført til at Sørlandet har mange bedriftsklyngenettverk innenfor Arena og GCE, og flere med ambisjoner om Arena- og NCE-status. Universitetet opplever nærhet til næringslivets utfordringer. Den anvendte forskningen har et virkelig «laboratorium» å operere i, og for næringslivet er VRI en døråpner for ytterligere forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt. Dette er verdiskaping gjennom samhandling. Under nevnes de viktigste erfaringene vi deler:

Kompetansemegling: Vi samarbeider med bedriften gjennom dialog – kompetansemeglere som besøker bedrifter, næringshager og bedriftsnettverk og snakker med bedriftsledere og ansatte 1:1. Vi kaller dette kompetansemegling. Kompetansemeglerens viktigste rolle er dialog med næringslivet, veiledning og å vise mulighetsrommet for å møte bedriftens behov. Vårt råd: Dialog.

Lavterskel: Vi har midler opp til kr. 200 000, ingen søknadsfrist, kort søknadsbehandling. VRI muliggjør verdiskaping gjennom å erfare forskningssamarbeid. Vårt råd: Lave inngangsbarrierer.

Fleksibilitet: Fleksibilitet i tilnærming til arbeidsmetode i det enkelte prosjekt, vi velger fra ei verktøykasse av tilnærmingsmetoder – flere tuftet på dialog- og mobilitetsmetoder. Nyutvikling i tidligfase er forbundet med usikkerhet – VRI kan redusere usikkerhet og øke kunnskapsgrunnlaget.

Vårt råd: Vær smidig. Regionale forskjeller, regionens utfordring: Det er store regionale ulikheter, historie og tradisjoner som gjør at regionene er gode på ulike områder. Det er regionen som best kjenner sine utfordringer. Det er med utgangspunkt i regionens kompetanse og potensiale vi utøver vår praksis. Vårt råd: Hver region – sin utfordring.

Samfunnsutviklingsrollen: Det er fylkeskommunene som er tilretteleggeren i VRI, det offentlige tilrettelegger for samhandling om verdiskaping i næringslivet. Ringvirkningene av å ha en inkluderende organisering er et akademisk miljø som opplever å være relevant, et samordnet virkemiddelapparat og et næringsliv med skaperkraft. Dette er vårt samfunnsoppdrag. Vårt råd: vær inkluderende. Omstilling og internasjonalisering. Evnen til å håndtere omstilling er vesentlig for vårt næringsliv. Vær åpen for impulser utenfra og inviter de inn, det kan motvirke en situasjon preget av lock in mot en verden i endring. Internasjonale, og nasjonale, forskningsprogrammer er i økende grad brukerstyrte, da er det med bedriftene i lead at vi kan skape varige verdier med internasjonale finansieringskilder. Vårt råd: tenk internasjonalt

Det er gjennom samhandling vi utvikler nye arbeidsmetoder.»

På vegne av VRI Agders styre,
Sissel Strickert, prosjektkoordinator VRI Agder – Kristiansand april 2015

 

15 May

Den norske romindustrien og Norges muligheter

Romstasjon

Innovasjonsnettverket og tenketanken Think Outside The Planet har sendt oss et forslag om å bringe norsk romindustri inn i Space 3.0-alderen.

Med Space 3.0 menes den nye bølgen av private aktører som er i ferd med å erobre verdensrommet.

Forslagstillerne skriver:

«Nå står vi i midt oppi flere større, globale endringsprosesser. Innsikt om konsekvens av klimaendringer driver endring av både industri, politikk, teknologi og energimarkeder som utvikler seg mer eller mindre eksponensielt.

I Norge erkjenner vi at vi vil se en gradvis reduksjon av vår viktigste næring, olje og gass-industrien. Det kan ta 50 til 100 år. Eller gå mye raskere.

Vi er helt i starten av denne reisen, med all kompetanse, teknologi og industriell infrastruktur inntakt – noe som gir oss en enestående mulighet til å bygge videre på noe vi allerede har, som er relevant for det som kan bli det neste store industriparadigmet; romfart.

For å klare dette behøves visjonært politisk lederskap, industribygging og virkemiddelapparat som jobber sammen for en helhetlig nasjonal næringsutvikling. Med utgangspunkt i Stortingsmeldingen ‘’Mellom himmel og jord: romvirksomhet for næring og nytte ̈ (NOU32:2013) er rammeverket etablert for en bred nasjonal satsning.»

Last ned Den nye romindustrien i Norge!

(foto: Thinkstock)

%d bloggere liker dette: