19 May

Drømmeløft om samfunnsinnovasjon

Mennesker arbeider sammen rundt et bord

Drømmen er  en samlet, visjonær og målbar nasjonal politikk for samfunnsinnovasjon, som tydelig integrerer nærings- og velferdspolitikken.

9. april  inviterte Husbanken, Helsedirektoratet, Direktoratet for forvaltning og IKT, Norsk design- og arkitektursenter og Innovasjon Norge til diskusjon om samfunnsinnovasjon.

Ove Kenneth Nodland fra Innovasjon Norge gir følgende oppsummering av diskusjonen:

«En global økonomi i forandring skaper nye miljømessige, sosiale, demografiske og økonomiske utfordringer. Inndelingen av samfunnsutfordringer etter sektorer—som også gjenspeiles i vår parlamentariske modell—har vært utløsende for vår produktivitetsvekst.

Den har gjort oss i stand til å fokusere innovasjonskraften på kjerneområder som utdanning, helse, bolig osv. som har vært drivende for vår felles velferd.

Men sektorinndelingen har i dag nådd en slik grad av kompleksitet at det overliggende verdiskapingspotensialet svekkes. Summen av globale og nasjonale utfordringer setter grunnstrukturen for den norske velferdsstaten under økende press.

For å møte disse er det et nasjonalt behov for innovasjon i måten vi produserer dagens velferd på. Samhandling på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, systemorientert innovasjon, brukerorientert tjenesteutvikling og sosialt entreprenørskap pekes på som sentrale løsninger.

Drømmeløftet understreket behovet for en samlet, visjonær og målbar nasjonal politikk for samfunnsinnovasjon, som tydelig integrerer nærings- og velferdspolitikken. Perspektivet for samfunnsinnovasjon må dreies fra enkelttiltak til system. Målet er sektorovergripende innovasjoner som skaper et bærekraftig samfunn.

Samfunnsinnovasjon handler om å få offentlige, private, frivillige og andre sivile aktører til å investere i felles retning, enten sammen eller hver for seg.

For å oppnå dette må stat, kommune, næringsliv og sivil sektor bygge nye strukturer med mål om å løse samfunnsproblemer i fellesskap. Framfor å se på velferd som en kostnad som samfunnet er forpliktet til å dekke, bør velferd erkjennes som en investering for å utløse samfunnets fulle verdiskapingspotensial.

Statlige og kommunale virksomheter bør i større grad dreie sin innkjøpskraft mot bestillingen av resultater (oppnådd samfunnseffekt), ikke begrense seg til å bestille aktiviteter.

Ved å sette ambisiøse mål for fremtidens samfunn og understøtte dette med konkrete tiltak vil staten skape nye markeder for samfunnsinnovasjon – ikke stivne i oppfatningen om at statens rolle er begrenset til å rette opp i markedsfeilene.

Norge har gode forutsetninger for å bli et foregangsland for sektorovergripende innovasjon for å skape et bærekraftig samfunn. Vi har en moderne velferdsstat, et rikt og kompetent samfunn, en kultur for samhandlingsbasert ledelse og bred politisk forpliktelse til økonomisk og sosial likestilling.

Drømmeløft-arrangementet  viste til flere områder som initiativtakerne er interessert i å utforske sammen.

Sosiale forretnings- og investeringsmodeller viser mulighetene for sektorovergripende verdiskaping gjennom samhandling, og muligheten til å befeste sosialt entreprenørskap (og intraprenørskap) som strategiske virkemidler for å realisere sektorovergripende innovasjoner.

Ved å anerkjenne at innovasjon skjer i praksisfeltet, og at kommunene er ansvarlig for lokal velferd, behøver disse bedre rammebetingelser for innovasjon i samspillet med andre sektorer. Det er behov for en sektorovergripende finansieringsordning som stimulerer til sektorovergripende innovasjon, særlig ved å finansiere den utløsende og koordinerende rollen til intermediære aktører.

Last ned:  Drømmeløftet samfunnsinnovasjon

Foto: Idemyldring (foto: Rawpixel Ltd)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

%d bloggere liker dette: