18 May

Hvordan klyngene kan bidra til nyskaping

Fallskjermhoppere

Helene F. Fladmark og Ronny Glöckner fra  Eyde-nettverket legger  i et notat til Drømmeløftet frem en rekke konkrete forslag til hvordan klyngene kan bidra til økt nyskaping i norsk næringsliv.

Innspill fra Eyde-nettverket til «Drømmeløftet»

Vi har tatt utgangspunkt i erfaringer vår klynge har gjort seg, og som vi mener er relevante for «bestillingen».

Eyde-nettverket er som kjent en klynge av kjernemedlemmer av globalt ledende prosessindustribedrifter, og med leverandører som opererer både til denne industrien og til annen type industri. Vi har også erfart at ved å utvikle nye verdikjeder, så utvikles nye bedrifter.

Konkrete forslag til hvordan klyngene kan bidra til økt nyskaping i etablert næringsliv

  • Utforske globale trender: Klyngene utgjør en naturlig felles plattform for å utforske globale trender som gir nye teknologimuligheter og kan danne nye markeder. Eyde-nettverket har god erfaring med å trekke globale trender inn i klyngens ideutviklings- og læringsarenaer som har ført til etablering av både innovasjons- og kompetanseprosjekter. Vi ser at det kan være mye å hente ved å jobbe mer på tvers av klynger – gjerne i en internasjonal setting med å definere prosjekter basert på nye trender.
  • Leverandørutvikling på tvers. Leverandørbedriftene er en nøkkel til suksess for økt verdiskaping. Det ligger et stort uutløst potensial i å kartlegge leverandørindustriens kompetanse på tvers av klyngene og presentere problemstillinger fra de ulike klyngene for leverandørindustri som tradisjonelt er sterkt knyttet til kun ett marked. Industrien i Norge er også avhengig av utenlandske teknologi-leverandører. Det er et behov for å styrke kontakten med bl.a. europeiske leverandører(-klynger) for å knytte disse nærmere utfordringene til norsk industri, men også for å lære av disse klyngenes bruk av verktøy for å øke innovasjonstakt.
  • Produktivitet. Kunnskapsdeling gjennom klyngen spiller en sentral rolle for økt produktivitet. Dette kan gjerne videreutvikles på tvers av industriområder. For eksempel merker vi interesse fra olje- og gassindustrien ift vår industris kontinuerlig fokus på forbedringsarbeid. Temaer som energieffektivisering, automasjon, tilstandsbasert vedlikehold, lean/produktivitetsforbedring, miljøanalyse, vil være aktuelle å utvikle felles læringsarenaer, kompetanseprogrammer og prosjekter på tvers av klynger.

Konkrete forslag til hvordan klyngene kan legge til rette for styrket vertskapsattraktivitet

  • Markedsføring. Klyngene bør kunne ha en mer aktiv rolle i felles markedsføring av norsk industri – en «Invest in Norway»-politikk, der klynger bidrar med å fremheve de gode casene, og kan fremheve de unike fordelene ved å industrielle investeringer i Norge: ren vannkraft som energikilde, energieffektivitet, markedsledende kvalitet, spesialprodukter, bærekraft.
  • Industriell pilotering. Store pilotanlegg der teknologi kan testes i industriell og nær industriell skala er en klar styrke for vertskapsattraktiviteten. Klyngens rolle i å utvikle felles plattform for piloteringsanlegg, markedsføre disse og å legge til rette for at leverandørindustrien kan utnytte anleggene blir derfor viktig.
  • Strategi for verdens mest ressurseffektive industri. Norsk landbasert industri har et stort fortrinn som verdens mest ressurseffektive og bærekraftige industri. Andre land (Tyskland, UK, USA) jobber aktiv med «reindustrialiseringsstrategier». Vi mener Norge trenger en tilsvarende strategisk satsting, som er viktig i et perspektiv sett i forhold til ønske om investeringer i norske industriprosjekter. Kompetanse, innovasjonskraft og teknologiutvikling for å nå mål ift klima, miljø og energi vil være sentralt i en slik strategi, men også rammebetingelser for å sikre internasjonal konkurransekraft. Strategien bør utformes av næringen selv i tett samarbeid med akademia og med støtte fra det offentlige. Vi mener klynger som vår, bør ha en viktig rolle i et slikt arbeid.

Konkrete forslag til hvordan klyngene kan utnytte våre sterke næringer og kompetanseområder til innovasjon innenfor nye verdikjeder og anvendelser

  • Klyngene har en viktig rolle i å løfte prosjekter som bereder grunnen for verdiskaping på lengre sikt. Vi har erfart dette for prosjekter som tar utgangspunkt i miljøutfordringer og som går i retning av å etablere en sirkulær økonomi der reduksjon og gjenbruk av ressurser, produktutvikling av sidestrømmer og redusert fotavtrykk på klima står sentralt. Dette er prosjekter som vil bygge opp kompetanse (i klyngeorganisasjonen, i F&U institusjoner, i bedriftene) og som bereder grunnen for teknologiselskaper og nye teknologiske løsninger.

(foto: Digital Vision)

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

%d bloggere liker dette: