05 Jul

Ny Drømmeløfts-rapport om bioøkonomien

Den nye Drømmeløfts-rapporten om bioøkonomien legger vekt på økt foredling av råvarer, nye forretningsmodeller, utnyttelse av «nye» råvarer, restråstoff og matavfall og behovet for en mer strategisk koordinering på tvers av politikk-områder.

Gjennom Drømmeløfts-prosessen har Innovasjon Norge fått en rekke innspill fra næringsliv og samfunnsliv om hvor Norge bør gå for å sikre en bærekraftig omstilling av økonomien, etter hvert som olje og gass får mindre betydning for verdiskaping og eksport.

På noen områder krysser norsk kompetanse globale utfordringer og nye markeder. Gjennom Drømmeløftet er det identifisert seks slike områder, hvorav bioøkonomien er ett.

Innovasjon Norge legger nå frem en egen rapport om utfordringer og muligheter innenfor bioøkonomien.  Rapporten tar for seg vekst og verdiskaping basert på fornybare biologiske ressurser og favner sentrale verdikjeder knyttet til produksjon av blant annet mat, fôr, klær, materialer, kjemikalier og bioenergi.

Rapporten følger opp den første bioøkonomi-rapporten fra 2015 og regjeringens nasjonale strategi for bioøkonomien. Sentrale mål i bioøkonomistrategien er behovet for å å øke verdiskaping og sysselsetting i et grønt skifte, å redusere klimagassutslipp og  å sikre en mer effektiv og bærekraftig ressursutnyttelse.

I den nye Drømmeløfts-rapporten argumenteres det blant annet for

 • Økt fokus på verdiskaping høyere opp i verdikjedene. I dag  er området preget av produksjon og eksport av råvarer.
 • Økt fokus på samarbeid på tvers av teknologier, bransjer, policy-områder, virkemiddelaktører og departementer.
 • Økt fokus på forskning og innovasjon for utvikling av nye lønnsomme forretningsmodeller basert på mer foredling og helhetlig utnyttelse av bioressurser.
 • Nye tiltak for å sikre tilgang på risikokapital.
 • At det offentlige bør stimulere etterspørselen etter biobaserte produkter gjennom reguleringer eller offentlige innkjøp.

Innovasjon Norge ønsker for sin egen del å

 • Sikre mer markedsrettet produktutvikling, produktdifferensiering og merkevarebygging.
 • Bidra til utvikling av flere lønnsomme forretningsmodeller.
 • Bidra til innovasjon som fører til mindre matavfall .
 • Bidra til innovasjon som fører til økt bruk av restråstoff.
 • Øke markedskunnskap og støtte bedrifter som investerer i nye prosesser og produkter basert på trefiber, herunder nye komposittmaterialer.
 • I samarbeid med Forskningsrådet og SIVA bidra til etableringen av et nasjonalt oppskaleringsanlegg for fermenteringsprosesser.
 • Støtte utvikling av nye verdikjeder basert på fangst og utnyttelse av lite utnyttede råstoffer, herunder plankton, fisk fra større dyp, tare og insektlarver.
 • Stimulere til et utradisjonelt samarbeid mellom norsk smelteverksindustri, norske internasjonale teknologileverandører og norske markeder for biodrivstoff og fôringredienser basert på CO/CO2.
 • Støtte kunnskapsutvikling og pilotanlegg, for å øke produksjonen av biogass fra gjødsel eller slam fra lukkede eller landbaserte oppdrettsanlegg.
 • Bidra til et tettere nordisk samarbeid og nye samarbeidskonstellasjoner som kan føre til flere trebygg.
 • Støtte opp under utvikling av smarte produkter og prosesser basert på skytjenester og automatisering.

Last ned den nye Drømmeløfts-rapporten om bioøkonomien her!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

%d bloggere liker dette: