28 May

Et drømmeløft for norsk cruisenæring

Cruise-skip i Sognefjorden (foto: Simon Dannhauer)

Deltakerne på drømmeløft-arrangementet om cruise-næringen viste til flere norske konkurransefortrinn: naturen, menneskene og levende lokalsamfunn, kvaliteter på opplevelser og god logistikk og infrastrukturløsninger.

Av Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise, Innovasjon Norge

Bakgrunn:

Reiseliv er ved mange anledninger av politikerne sagt å være en viktig fremtidsnæring når det «nye Norge» skal rigges for fremtiden. Norsk reiseliv er en veldig fragmentert næring, hvilket i en del sammenhenger svekker slagkraften som denne næringen samlet sett burde ha.

Cruisetrafikken skiller fra landbaserte ved at de kommer sjøveien og benytter dermed i liten/mindre grad landbasert overnatting. Utover dette benytter landbasert og cruise seg av de samme tilbudene.

Cruisenæringen er blitt en større og viktigere del av norsk reiseliv siden årtusenskiftet. Deninvolverer et stort spekter av aktører fra ulike deler av norsk næringsliv som lostjenester, havner, skips og utflukts-agenter, destinasjonsselskaper, opplevelsesbedrifter, aktivitetsbedrifter, kulturbedrifter og ikke minst annen næring som transport, handel, overnatting og guidetjenester.

Ifølge Cruise Line International Associations «Contribution of Cruise Tourism to the Economies of Europe 2014» så er totalomsetningen fra denne næringen i Norge estimert til EUR 606 (5,3 Milliarder NOK).

Turistundersøkelsen –Cruise 2014, gjennomført av SSB på oppdrag for Innovasjon Norge, viste at estimert direkte forbruk (på destinasjon) som tilfaller norsk næring er estimert til 2,3 milliarder kroner. Dette er et betydelig beløp og gir cruise en andel på over 30 % av utenlandske turisters forbruk i Norge på sommersesongen.

Cruisenæringen er blitt en global næring med en kapasitet på 22 millioner reisende i 2015 hvorav 575.000 eller ca. 2,5 % av markedet opererer i norske farvann.

Drømmeløft-arrangement for cruise-næringen

Drømmeløftet Cruise ble avholdt i forbindelse med Seatrade 2015 messen i Miami. Arrangementet hadde ca. 60 deltagere fra havner, destinasjonsselskaper, ulike reiselivs-tilbydere og representanter fra politikken. Paneldebatten ble ledet av Seniorrådgiver Cruise i Innovasjon Norge Tor Johan Pedersen.

Tre representanter (Geir Steinar Vik, Destinasjon Ålesund & Geiranger, Vigleik Dueland, Destinasjon Haugesund & Haugalandet, samt Harriet Willassen fra Tromsø Havn og Cruise Northern Norway & Svalbard) fra næringen innledet med synspunkter på utfordringer og muligheter som cruise gir. Hovedtrekkene var:

 • La cruise og reiseliv gå «hånd i hånd» når det tenkes innovasjon og utvikling – Det er viktig at reiselivsnæringen står samlet og arbeider mot felles mål.
 • Det offentlige virkemiddelapparatet er viktig. Politikere må involvere seg mer mot reiseliv og cruise.
 • Kompetansen må opp. Få reiseliv i større grad inn i skoleverket
 • Det ønskes en bærekraftig utvikling. Lokal verdiskaping og miljø er hovedfokuset, som samlet skal gjøre det mulig å kombinere volum og kvalitet.
 • Bygg og hold på det «unike» Norge. Det er vårt konkurransefortrinn!

Cruiseindustrien utvikler seg konstant og er i dag langt  sprekere enn den var for få år tilbake. Dette gjør at vi må tilpasse oss på flere områder:

 • Produktutvikling – Cruiseturisten skiller seg fra landbaserte gjester mht. at tid i land er begrenset og at tilbudet må skreddersys skipets liggetider ved land.
 • Infrastruktur – Et cruiseanløp innebærer at store mengder mennesker besøker et sted i begrenset tidsrom. Det betyr at krav til infrastruktur og gode logistikkløsninger er til stede. God organisering lokalt er avgjørende for at man på sikt skal klare å optimere maksimal verdiskaping relatert til cruise. Dette kan innbefatte alt fra oppstillingsplasser for buss, tilrettelegging for trafikkflyt til skilting for gående turister.
 • Samhandling i reiselivet/næringslivet lokalt – Det er viktig at lokal næring (havn, destinasjonsselskap og tilbydere) samarbeider til det beste for kunden og lokalmiljøet. Dette er spesielt viktig på destinasjoner der totalt turistvolum er stort
 • Økt konkurranse – Det er internasjonalt stor konkurranse for å attrahere rederier til å seile i til sine havner og regioner. Næringen ønske å være konkurransedyktig på kvalitet og rammebetingelser.

Innspill fra næringen

Konkurransefortrinn på cruise i fremtiden?           

Deltakerne synes å være enige om at norske konkurransefortrinn er og skal være: naturen, menneskene og levende lokalsamfunn, kvaliteter på opplevelser og god logistikk og infrastrukturløsninger — med andre ord: en helthetlig god opplevelse

Hvem skal være premissgiver for utviklingen? Norsk næring eller rederiene?

Norsk næring selvsagt, men i svært god dialog med rederier og norske politikere. Fortsatt utvikling av hensiktsmessige klynger/nettverk (som f.eks. Cruise Norway). Samarbeid gir resultater!

Hvordan utnytte «50%  potensialet» på cruiseutflukter?

Vi bør utvikle flere salgskanaler, styrke samarbeidet med rederiene, og benytte pris og differensierte produkter som skiller seg fra det som selges om bord

Det er stor innovasjon i cruiseindustrien. Hva med norsk cruisenæring, hvilket løft trenger vi?

Det bør være fokus på miljø og positiv næringsutvikling lokalt. Vi trenger støtteordninger til konkrete og gode miljøtiltak i havner og på den enkelte cruisedestinasjon

Trenger vi sette grenser på antall gjester?

Norske havner og farvannslov med tilhørende forskrifter er styrende. Rammen her er gode og norske haver bør ut fra dette tilrettelegge for best mulig styring av trafikken.

Cruise og miljøutslipp?

Det er behov for nye og oppdaterte målinger, da det ikke finnes tilfredsstillende målinger per i dag. Det er for mye «synsing» og næringen blir ofte stigmatisert. Etter innføringen av ECA (Emission Control Area fra 1.1.2015) er det allerede større begrensinger i tillatte utslipp fra skip som seiler sør for 62 breddegrad.

Behovet for fellesgodefinansiering cruise & reiseliv?

Det er svært delte meninger om dette. Cruise betaler allerede en del avgifter knyttet til anløp og passasjerer (Undersøkelse fra 2014 estimereres avgifter i størrelsesorden 286 millioner).

Dersom en type «kurtax» skal innføres som en del av fellesgodefinansieringer er det viktig at dette gjelder alle reisende og ikke kun spesifikke segmenter. Næringen er positiv til NOx fondet/avgiften og er positiv til at denne blir videreført.

Hvilken rolle ønsker deltakerne at Innovasjon Norge skal ta?

 • Næringen vil at Innovasjon Norge skal fortsette sitt arbeid med cruise.
 • Innovasjon Norge skal fortsette å være den objektive aktøren.
 • Innovasjon Norge skal være pådriver for produktutvikling.
 • Innovasjon Norge skal sammen med destinasjonene utvikle bærekraftige cruisedestinasjoner.
 • Innovasjon Norge skal være kompetansepartner både i forhold til kompetanse, kurs, markedsdata og analyser.
 • Næringen ønsker at Innovasjon Norge skal være linken mellom næringen og politikerne. Cruise må i større grad settes på «dagsorden» politisk.
 • Næringen ønsker at vi kobler andre relevante næringer som mat, teknologi, miljøbedrifter opp mot cruise.

Foto: Simon Dannhauer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

%d bloggere liker dette: