18 May

Fornybarnæringene frem mot 2050

Kraftmaster (foto: Svein Otto Jacobesen)

Norsk Klimastiftelse har mottatt skriftlige innspill fra representanter fra Bellona, StormGeo, NOBIO, SINTEF og CMR og sendt dem videre til Innovasjon Norge.

I innspillet skriver CMR blant annet at:

«Nullutslippsskipsfart bør behandles som en egen næring. Ved å stille krav til bruk av nullutslippsteknologi vil man kunne etablere et hjemmemarked. Dette vil igjen bidra til å bygge opp en nasjonal leverandørtjeneste som kan eksportere teknologi og tjenester.

Man må tenke verdiskapning i hele verdikjeden fra produksjon til forbruk:

    • Produksjon. Det må tas stilling til om Norge som nasjon ønsker å eksportere fornybar energi i stor skala (betyr utbygging av kabler og potensielt høyere kraftpriser i Norge), om vi skal videreforedle kraften i Norge (kraftkrevende industri, datasentre etc) eller om vi kan klare å kombinere begge deler. Norge har et stort potensiale i å eksportere store mengder grønn energi. Om vi satte av halvparten av årsproduksjonen ca 60 TWh til eksport ville det stimulere til lokal produksjon av fornybar kraft. Vi har også store offshore vindressurser som i tillegg til energiproduksjon vil kunne ta i bruke vår olje og gass kompetanse på en god måte. Det er også mulig å tenke seg offshore vind parker som eksporterer kraften direkte til Europa.
    • Energibærere: Det bør satses på ulike energibærere som gjør at Norge får flere strenger å spille på. I et nullutslippssamfunn vil det da være snakk om batteri (strøm), Hydrogen og bærekraftig biodrivstoff. Batteri er den mest energieffektive løsningen der den kan benyttes, men er ikke egnet til alle formål. Hydrogen som energibærer gjør det mulig med storstilt hydrogenproduksjon fra norsk fornybar energi. Hydrogen i komprimert, eller flytende form kan brukes i den hjemlige transportsektoren på land og til havs, men kan også eksporteres i store mengder til markeder andre steder i verden, eksempelvis Japan.
    • Forbruk. Ved å systematisk erstatte fossil energi med fornybare løsninger vil man skape nye næringsområder. Eksempelet med elbil er mye brukt, men viser tydelig hvor raskt ting kan skje når faktorene, pris, design, teknologi og støtteordninger alle er på plass. Det samme vil kunne skje med Hydrogen kjøretøy og med batteri/ hydrogen løsninger til sjøs. Fortsatt elektrifisering av sokkelen vil også bidra til økt etterspørsel etter fornybar energi, men i stedet for å bruke kraft fra land bør man vurdere lokalprodusert energi ute i havet, enten fra vind, bølger eller sol.»

Last ned: Fornybarnæringen i Norge mot 2050

Foto: Svein Otto Jacobesen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

%d bloggere liker dette: